Atsue

Taiyo

Fuji

Namie

Hinata

Udstationeringer

Ino - Idun

Tidligere ejede hunde

Birri

Dorii - Frigg

Eiken - Nunu

Vi mindes

Keiko

Chouji